TOP
武器>>中国-槍
画像 名称 LV 物攻 魔攻 耐久 命中 致命 物特 魔特 買値 売値 編集者
月牙傘 1 15~20 26~35 41~51 24~30 1-15 31.9~40.6 54.4~71.9 990   [編集]
 
月矛槍 3 20~25 34~45 42~52 28~34 1-15 33.2~42.3 56.6~74.8     [編集]
 
月形槍 5 25~32 42~56 43~53 32~39 1-15 34.5~44.0% 58.9~77.8%   1250 [編集]
 
少 青銅長矛 8 33~42 56~74 44~54 37~45 1-15 36.6~46.7 62.5~82.6 3750   [編集]
 
中青銅長矛 10 39~50 66~88 45~55 41~50 1-15 38.1~48.6 65.0~85.9     [編集]
 
大青銅長矛 13 49~62 83~109 46~57 46~56 1-15 40.4~51.5 69.0~91.2     [編集]
 
五色蛇矛 16 59~70 101~122 48 51 1-15     17000 6120 [編集]
天魔皇牙
四輪蛇矛 18 67~85 117^144 48 58 1-15 44.9~52.9 76.8~93.0   8925 [編集]
 
梅花蛇矛 21 86~102 139~170 52 67 1-15 47.5%~55.9% 81.9%~99.3%   15050 [編集]
元素:★★★★★★
七龍朔 24 94~110 160~193 51 66       69000   [編集]
八龍朔 26 104~132 181^221 56/56 73 7 52.9^62.5% 89.6^108.4%   30975 [編集]
 
九龍朔 29 120~153 204~270 53~65 75~91 4~13 55.5~70.7 94.7~125.1 (121500) 42525 [編集]
はる(売値追加)
方天火戟 32 138~162 239-291 59/59 80 4-14     167000 58450 [編集]
wai
方天血戟 35 161~191 274~334 55 (0%) 90 4 (0%) 63.3%~74.9% 106,8~129.1% - 77875 [編集]
s
方天砕戟 38 179~228               99800 [編集]
 
青城 金魂槍 42 211~269 360~476 58~71 98~120   71.8~91.5 122.5~161.9 389000 136150 [編集]
wai
元素個数 070607 海。
峨嵋 金魂槍 45 238~303 405~536 60~73 104~127   76.2~97.1 130.0~171.8   170100 [編集]
 
太山 金魂槍 48 264~340 453~598 61~74 115~127 4~12 81.6~101.1 139.9~177.9 非売品 186200 [編集]
にゃん猫
星光 飛虎槍 52 307~394 527~693 62~76 123~132   88.3~109.4 151.4~192.5 766000 268100 [編集]
絹人
日光 飛虎槍 56 356~455 610~800 64~78 130~136   95.6~118.4 163.9~208.4   343350 [編集]
wai
月光 飛虎槍 60           103.5~128.2     425600 [編集]
 
眼光 神行矛 64 470~599 806~1055 67~82 138~144   112.0~138.7 192.0~244.2 1915000   [編集]
杜甫
子孫 神行矛 68 538~685 923~1205 69~84 134~163 4~14 121.2~150.2 207.8~264.3     [編集]
 
両儀 神行矛 72 614~780 1053~1373 71~86 132~167 4~13 131.2~162.5 225.0~286.1     [編集]
 
魔道 火尖槍 76 699~887 1198~1561 72~88 130~178 4~16 142.1~175.9 243.5~309.7 4491000   [編集]
 
天道 火尖槍 80 793~1006 1360~1770 74~90 127~189 4~16 153.8~190.4 263.6~335.2     [編集]
 
正道 火尖槍 85 927~1173 1589~2065 76~93 124~204 4~16 169.8~210.3 291.0~370.1     [編集]
 
  90 1080~1285 1851~2262 78~95 119~220 4~16 187.4~232.2 321.3~408.6   2524900 [編集]
4千円
  94 1217~1538 2087~2707 80~97 116~232 4~16 202.9~251.3 347.8~442.3   2860900 [編集]
4千円
  98 1370~1730 2349~3045 81~99 115~242 4~16 219.6~272.0 376.5~478.7   3215450 [編集]
4千円
火尖槍 76(日) 1113~1407 1908~2476 78~96 118~235 7~19 191.2~236.8 327.8~416.8   2550800 [編集]
4千円
黒煙槍 90(星) 1254~1584 2150~2788 80~98 115~235 5~17 207.0~256.3 354.8~451.1   2889250 [編集]
4千円
  90(月) 1453~1834 2491~3228 82~100 116~244 6~18 228.5~283.0 391.7~498.1   3276700 [編集]
4千円
  90(日) 1680~2118 2880~3728 84~103 119~252 7~19 252.3~312.5 432.5~549.9   3944500 [編集]
4千円
一つ前のページに戻る
このページのトップに戻る
[このページに新しい情報を追加] [一覧編集]

月牙傘

買値:990 売値:  入手:長安
ドロップ

LV:1

物攻:15~20

魔攻:26~35

耐久:41~51

命中:24~30

クリティカル:1-15

物特:31.9~40.6

魔特:54.4~71.9

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

月矛槍

買値:  売値:  入手:ドロップ

LV:3

物攻:20~25

魔攻:34~45

耐久:42~52

命中:28~34

クリティカル:1-15

物特:33.2~42.3

魔特:56.6~74.8

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

月形槍

買値:  売値:1250 入手:ドロップ

LV:5

物攻:25~32

魔攻:42~56

耐久:43~53

命中:32~39

クリティカル:1-15

物特:34.5~44.0%

魔特:58.9~77.8%

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

少 青銅長矛

買値:3750 売値:  入手:長安
ドロップ

LV:8

物攻:33~42

魔攻:56~74

耐久:44~54

命中:37~45

クリティカル:1-15

物特:36.6~46.7

魔特:62.5~82.6

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

中青銅長矛

買値:  売値:  入手:ドロップ

LV:10

物攻:39~50

魔攻:66~88

耐久:45~55

命中:41~50

クリティカル:1-15

物特:38.1~48.6

魔特:65.0~85.9

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

大青銅長矛

買値:  売値:  入手:ドロップ

LV:13

物攻:49~62

魔攻:83~109

耐久:46~57

命中:46~56

クリティカル:1-15

物特:40.4~51.5

魔特:69.0~91.2

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

五色蛇矛

買値:17000 売値:6120 入手:長安
ドロップ

LV:16

物攻:59~70

魔攻:101~122

耐久:48

命中:51

クリティカル:1-15

物特: 

魔特: 

土元素個数: 2等級11個

水元素個数: 2等級11個、3等級14個

火元素個数:なし

風元素個数: 3等級12個

編集者:天魔皇牙 [編集]

四輪蛇矛

買値:  売値:8925 入手:ドロップ
長安周辺
敦煌周辺

LV:18

物攻:67~85

魔攻:117^144

耐久:48

命中:58

クリティカル:1-15

物特:44.9~52.9

魔特:76.8~93.0

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

梅花蛇矛

買値:  売値: 15050 入手:ドロップ

LV:21

物攻:86~102

魔攻:139~170

耐久:52

命中:67

クリティカル:1-15

物特:47.5%~55.9%

魔特:81.9%~99.3%

土元素個数:なし

水元素個数:2級32個

火元素個数:3級33個

風元素個数:2級31個、3級41個

編集者:元素:★★★★★★ [編集]

七龍朔

買値:69000 売値:  入手:敦煌
ドロップ
日印章 蜂より

LV:24

物攻:94~110

魔攻:160~193

耐久:51

命中:66

クリティカル: 

物特: 

魔特: 

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:乙 [編集]

八龍朔

買値:  売値:30975 入手:ドロップ

LV:26

物攻:104~132

魔攻:181^221

耐久:56/56

命中:73

クリティカル:7

物特:52.9^62.5%

魔特:89.6^108.4%

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

九龍朔

買値:(121500) 売値:42525 入手:ドロップ

LV:29

物攻:120~153

魔攻:204~270

耐久:53~65

命中:75~91

クリティカル:4~13

物特:55.5~70.7

魔特:94.7~125.1

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:はる(売値追加) [編集]

方天火戟

買値:167000 売値:58450 入手:敦煌
ドロップ

LV:32

物攻:138~162

魔攻:239-291

耐久:59/59

命中:80

クリティカル:4-14

物特: 

魔特: 

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:wai [編集]

方天血戟

買値:- 売値:77875 入手:ドロップ

LV:35

物攻:161~191

魔攻:274~334

耐久:55 (0%)

命中:90

クリティカル:4 (0%)

物特:63.3%~74.9%

魔特:106,8~129.1%

土元素個数:4級 92個

水元素個数: 

火元素個数:4級 61個  5級 110個

風元素個数:5級 98個

編集者: s [編集]

方天砕戟

買値:  売値: 99800 入手:ドロップ

LV:38

物攻:179~228

魔攻: 

耐久: 

命中: 

クリティカル: 

物特: 

魔特: 

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

青城 金魂槍

買値:389000 売値:136150 入手:敦煌
ドロップ
敦煌周辺
和田周辺

LV:42

物攻:211~269

魔攻:360~476

耐久:58~71

命中:98~120

クリティカル: 

物特:71.8~91.5

魔特:122.5~161.9

土元素個数:0

水元素個数:后102

火元素個数:此145

風元素個数:后128、検170

編集者:wai
元素個数 070607 海。
[編集]

峨嵋 金魂槍

買値:  売値:170100 入手: 

LV:45

物攻:238~303

魔攻:405~536

耐久:60~73

命中:104~127

クリティカル: 

物特:76.2~97.1

魔特:130.0~171.8

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

太山 金魂槍

買値:非売品 売値:186200 入手:猿人

LV:48

物攻:264~340

魔攻:453~598

耐久:61~74

命中:115~127

クリティカル: 4~12

物特:81.6~101.1

魔特:139.9~177.9

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:にゃん猫 [編集]

星光 飛虎槍

買値:766000 売値:268100 入手: 和田
ドロップ

LV:52

物攻:307~394

魔攻:527~693

耐久:62~76

命中:123~132

クリティカル: 

物特:88.3~109.4

魔特:151.4~192.5

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者: 絹人 [編集]

日光 飛虎槍

買値:  売値:343350 入手: 

LV:56

物攻:356~455

魔攻:610~800

耐久:64~78

命中:130~136

クリティカル: 

物特:95.6~118.4

魔特:163.9~208.4

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:wai [編集]

月光 飛虎槍

買値:  売値:425600 入手: 

LV:60

物攻: 

魔攻: 

耐久: 

命中: 

クリティカル: 

物特:103.5~128.2

魔特: 

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

眼光 神行矛

買値: 1915000 売値:  入手: 和田
ドロップ

LV:64

物攻:470~599

魔攻:806~1055

耐久:67~82

命中:138~144

クリティカル: 

物特:112.0~138.7

魔特:192.0~244.2

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者: 杜甫 [編集]

子孫 神行矛

買値:  売値:  入手: 

LV:68

物攻:538~685

魔攻:923~1205

耐久:69~84

命中:134~163

クリティカル:4~14

物特:121.2~150.2

魔特:207.8~264.3

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

両儀 神行矛

買値:  売値:  入手: 

LV:72

物攻:614~780

魔攻:1053~1373

耐久:71~86

命中:132~167

クリティカル:4~13

物特:131.2~162.5

魔特:225.0~286.1

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

魔道 火尖槍

買値:4491000 売値:  入手: 

LV:76

物攻:699~887

魔攻:1198~1561

耐久:72~88

命中:130~178

クリティカル:4~16

物特:142.1~175.9

魔特:243.5~309.7

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

天道 火尖槍

買値:  売値:  入手: 

LV:80

物攻:793~1006

魔攻:1360~1770

耐久:74~90

命中:127~189

クリティカル:4~16

物特:153.8~190.4

魔特:263.6~335.2

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

正道 火尖槍

買値:  売値:  入手: 

LV:85

物攻:927~1173

魔攻:1589~2065

耐久:76~93

命中:124~204

クリティカル:4~16

物特:169.8~210.3

魔特:291.0~370.1

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

 

買値:  売値:2524900 入手: 

LV:90

物攻:1080~1285

魔攻:1851~2262

耐久:78~95

命中:119~220

クリティカル:4~16

物特:187.4~232.2

魔特:321.3~408.6

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:4千円 [編集]

 

買値:  売値:2860900 入手: 

LV:94

物攻:1217~1538

魔攻:2087~2707

耐久:80~97

命中:116~232

クリティカル:4~16

物特:202.9~251.3

魔特:347.8~442.3

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:4千円 [編集]

 

買値:  売値:3215450 入手: 

LV:98

物攻:1370~1730

魔攻:2349~3045

耐久:81~99

命中:115~242

クリティカル:4~16

物特:219.6~272.0

魔特:376.5~478.7

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:4千円 [編集]

火尖槍

買値:  売値:2550800 入手: 

LV:76(日)

物攻:1113~1407

魔攻:1908~2476

耐久:78~96

命中:118~235

クリティカル:7~19

物特:191.2~236.8

魔特:327.8~416.8

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:4千円 [編集]

黒煙槍

買値:  売値:2889250 入手: 

LV:90(星)

物攻:1254~1584

魔攻:2150~2788

耐久:80~98

命中:115~235

クリティカル:5~17

物特:207.0~256.3

魔特:354.8~451.1

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:4千円 [編集]

 

買値:  売値:3276700 入手: 

LV:90(月)

物攻:1453~1834

魔攻:2491~3228

耐久:82~100

命中:116~244

クリティカル:6~18

物特:228.5~283.0

魔特:391.7~498.1

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:4千円 [編集]

 

買値:  売値:3944500 入手: 

LV:90(日)

物攻:1680~2118

魔攻:2880~3728

耐久:84~103

命中:119~252

クリティカル:7~19

物特:252.3~312.5

魔特:432.5~549.9

土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:4千円 [編集]
一つ前のページに戻る
このページのトップに戻る
[このページに新しい情報を追加] [一覧編集]

コメント欄

全て表示
コメント: